Simployer: Innan du sätter plattan i mattan … En god idé är att kartlägga det nya arbetslandskapet och vad det betyder för det fortsatta HR-arbetet. Var står du? Vilka behov har ni och finns kompetensen att klara den nya vägen? Ta med dig medarbetarna på resan är en av framgångsfaktorerna.

Det första man försöker göra är att återgå till det förhållningsätt och den strategi som företaget hade – före pandemin. Och vad upptäcker man då? Svaret kommer att vara olika och många gånger branschberoende. En del har komponentbrist, andra har personalbrist.

– Just personalbrist och svårigheter att hitta rätt kompetens är något många arbetsgivare återkommer till. Ur ett HR-perspektiv finns här flera insatser som kan underlätta.

Nya tider, ny affärsstrategi
En viktig insats är dels att kartlägga den kompetens som man faktiskt redan har, dels att undersöka den kompetens man verkligen behöver för att agera på sin marknad och behålla sin position eller ta nya marknadsandelar.

För många företag har själva affären fått stå tillbaka under det senaste året och man har lutat sig mot att kommunicera etiska värden. Därför finns det ett sug så klart att berätta om kärnverksamheten. Men det är en balansgång, företaget måste klara av att leverera.

Flera branscher får konfronteras med stora utmaningar. På grund av en allmän obalans i världshandeln har till exempel containerbristen satt käppar i hjulet och affärsstrategier måste därför omvärderas. Många behöver fundera över alternativa produktionsanläggningar eller leveransvägar. Eller rent av vilka varor man ska sälja.

En lösning för importerande företag kan vara att ha mer folk på plats nära produktionen för att få en bättre plats i kön så att säga. Det samma gäller nya rekryteringsbehov. Behöver vi rekrytera, vilka kompetenser efterfrågas och hur agerar konkurrenterna

Kommunikation är a och o
För HR är det viktigt att sätta en plan för att få medarbetarna med sig. Om man inte flaggar om vilka förändringar som är i görningen finns risken att man tappar viktig kompetens.

Branscher har olika typer av muskler. De företag som säljer kompetens har inte samma startsträcka som en fabrik med leveransproblem och kan därför ha mer mod i blicken. Oavsett – när det är dags för nästa fas är det viktigt att kommunicera till medarbetarna vilken riktning de ska ta och hur de måste rusta. Detta är avgörande!

Det är verkligen viktigt att man som medarbetare känner sig delaktig och är med på tåget när verksamheten åter börjar ta fart. Om man som arbetsgivare dessutom vet att nyrekrytering kan vara en utmaning är medarbetarnas engagemang viktigt för att bibehålla de som redan är ombord.

Ta reda på hur de mår, gör undersökningar. Ställ frågor om vilka förväntningar man har och om företaget möter upp mot förväntningarna. Vet du som arbetsgivare om pandemin satt spår i engagemanget eller arbetsmiljö och välmående? Eller har det blivit ett glapp?

Kompetenskartläggning är att ligga steget före
Alla företag rekommenderas att göra en strukturerad och strategisk kompetenskartläggning – i ett vidare begrepp. Kompetens är så mycket mer än teoretiska kunskaper eller utbildningsnivå.

Gör en enkel och tydlig nivåindelning. Verktyg, tekniker, ramverk och metoder är viktiga komponenter förutom formell utbildning. Och kom ihåg att du aldrig fångar in medarbetarens färdigheter om du inte har sett dessa i praktiken. Gör en genomlysning tillsammans med era medarbetare – ringa in kompetenser som redan finns och vilka som behövs för att fortsatt vara konkurrenskraftiga.

Det är otroligt kritiskt att göra en genomlysning i en snabb uppväxling. Företaget måste ha en medvetenhet kring vilka muskler som behövs och vilka kritiska kompetenser som affären kräver. Särskilt när det blir press.

Allt kan förändras på ett ögonblick
Framgångsfaktorn för företaget är att förstå kompetenslandskapet och ha en extremt hög medvetenhet om att det förändras otroligt snabbt. Omvärlden, våra behov och vanor förändras, arbetskraften likaså. En systematisk kartläggning av och med medarbetarna är därför viktigt. Det är inte heller fel att se på omvärlden och konkurrenter. Vad gör de, vilka anställer de?

En kompetensinventering handlar både om att veta vilket kompetenskapital man faktiskt har, men också att kunna agera förutseende och snabbt kunna klara av nya krav och en ökad förändringshastighet. Kompetenskartläggningen ger förhoppningsvis möjlighet att både rusta de medarbetare man har men också att rekrytera mer träffsäkert även för morgondagens behov. Ska man lyckas med en kompetensinventering är det viktigt att vara systematisk och att chef och medarbetare har ett gemensamt synsätt. Ett bra HR-system kan verkligen underlätta arbetet och nyttan.

Kasta inte coronastrategin i soporna
En möjlighet för både medarbetare och företag är att hitta kompetensen inom företaget. Detta kräver en medvetet öppen strategi och att företaget bjuder in medarbetarna på tåget. Berätta om företagets tankar om framtiden, och involvera alla för att tillsammans göra skillnad. På så sätt kan man hitta vägar framåt – växla upp eller hitta helt nya vägar.

– Vi kan inte skicka coronastrategin i dokumentförstöraren ifall smittspridningen tar fart igen. Vi måste vara beredda att aktivera den om behov finns. Men det är också så att företagen vet vad de klarar och har blivit beprövade av det mesta. Och myndigheterna är beredda vilket är en stor skillnad mot tidigare. Så låt den ligga lite och ha en nykter syn!

 

Företag: Simployer