Svensk Exportkredit – SEK – har som uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansieringen av svenska exportbolag – exportindustrin är viktig för att skapa tillväxt och sysselsättning i Sverige. SEK lånar ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands och ägs av svenska staten.

– Det är en stor förmån att få jobba nära exportindustrin. Många är världsledande bolag och konkurrenskraftig finansiering är avgörande för deras utveckling, säger Catrin Fransson, vd på Svensk Exportkredit.

Ett annat uppdrag är att medverka till att svensk exportindustrin ska vara konkurrenskraftig.

– Det svenska exportkreditsystemet med lån och garantier till exportnäringen finns också i andra länder. Därför är det viktigt att såväl våra svenska varor och tjänster som det finansiella erbjudandet är konkurrenskraftigt.

Långsiktig finansiering
SEK fungerar som ett komplement på den finansiella marknaden och har verkat på den internationella arenan i nästan 60 år. I dag arbetar man med stora affärer i 70 länder runt om i världen. Här erbjuder man finansiering med såväl långa som kortare löptider och lån i olika valutor.

– Vår långa erfarenhet av internationella affärer och exportfinansiering har gett oss specifik kompetens som de traditionella bankerna inte alltid har. Därför kompletterar vi Sveriges banksystem.

SEK vänder sig framförallt till stora och medelstora exporterande bolag med en omsättning över 200 miljoner kronor. För ”de minsta” kunderna har man tagit fram ett särskilt förmånligt erbjudande som kallas för Enkla exportlånet.

– Företagen kan behöva kapital till insatsvaror eller är i behov av nya investeringar. Medelstora företag har inte alltid samma finansiella muskler som stora, därför är finansiering särskilt viktigt för att de ska kunna vara konkurrenskraftiga.

Utlåning till underleverantörer
SEK finansierar inte bara exportbolag. En stor del av verksamheten handlar även om att låna ut till underleverantörer samt köpare av svensk export vilket är viktiga delar i kedjan.

– Underleverantörer är otroligt viktiga för tillväxten i Sverige. Därför erbjuder vi lån även till företag som levererar till exempelvis Volvo eller Skanska.

Hållbar finansiering
Så hur kan SEK vara med och bidra så att världen kan ställa om? En väg är att SEK erbjuder hållbar finansiering med gröna lån till företag där verksamhet eller produkter bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning. En annan väg är de stora, projekten SEK deltar i som handlar om förnybar energi. Man jobbar med internationella aktörer och har tydliga hållbarhetskrav, allt i enlighet med internationella regelverk.

– Det finns tydliga kravställningar när vi deltar i denna typ av finansiering. Om vi kan mobilisera miljöteknikföretag att delta i de internationella projekten kan vi också exportera svenskt miljökunnande.

Catrin Fransson fortsätter:

– Omställningen mot en fossilneutral värld kräver såväl nya initiativ som kapital. Men den svenska industrin är oerhört kunniga inom hållbarhet och med den innovationskraft som finns ser vi stora affärsmöjligheter. Jag är optimist och tror att svensk industri är vinnare i den här omställningen. Vi har en spännande tid framför oss!