När samhället förändras och invånarna blir äldre krävs innovativa och hållbara lösningar. Men också ett långsiktigt ägande. Stenvalvet förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter, och utmanar med nya tankebanor.

Samhällsfastigheter finns för människan genom hela livet. Så förklarar Magnus Edlund, vd på Stenvalvet, begreppet som omfattar fastigheter med allt från förskolor till vård i livets slutskede. Men också rättsväsende som polis, domstolsverk och kriminalvård. Och som fastighetsbolag äger, förvaltar och förädlar Stenvalvet just ett stort bestånd av samhällsfastigheter över hela Sverige vilka ger en grundtrygghet för alla involverade. Magnus Edlund:

– Vi har valt att nischa oss inom samhällsfastigheter och tack vare vårt fokus har vi blivit duktiga på det vi gör. Genom vår specialkompetens kan vi vara tydligare mot våra samarbetspartners och erbjuda de bästa lokalerna för denna typ av verksamhet.

Stenvalvets övergripande mål är att erbjuda marknaden ändamålsriktiga lokaler. Men målet är också att vara stabila och erbjuda en trygg förvaltning. Ägarna är långsiktiga institutionella investerare som Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

– Att vi ägs av tjänstepensionskapital samt en stiftelse skapar trygghet för våra anställda och våra kundrelationer. De vet att det är ett långsiktigt åtagande och att vi förvaltar framtida pensionsutbetalningar. Och långsiktighet kräver kloka beslut av oss för att kunna skapa lönsamhet och social hållbarhet.

För att klara sina mål är innovativa och hållbara lösningar nödvändigt, menar Magnus Edlund. Stenvalvet jobbar hårt med att utveckla boendekoncept där man strävar efter att få fastigheter att samverka genom att samla flera funktioner under samma tak. Redan idag finns boenden där man samnyttjar lokaler med olika verksamheter. Exempelvis omsorgsboende och förskolor.

– Just nu diskuterar vi hela kvarter där vi bygger upp en nod för omsorg med bland annat vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, apotek och bibliotek. Vi gör det i dialog med kommuner och vårdgivare för att hitta den bästa lokaliseringen.

Stenvalvet vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. För ett par år sedan presenterades den nya boendeformen ”Biståndsbedömt Trygghetsboende” som ett förslag för att klara den demografiska utmaningen. Det är en mellanboendeform där personal finns på dagtid och som kan bryta isolering och erbjuda ett värdigare liv för personer som upplever otrygghet. Stenvalvet vill bidra till detta och skapa möjligheter för boenden som fungerar livet ut.

– När du står inför faktum att det är dags att flytta till ett vård- och omsorgsboende är det ofta anhöriga som tagit beslutet. Man blir flyttad. Vi vill erbjuda ett boende som man själv är med att ta beslut om och som inte kräver samma vårdresurser. Ett boende där man kan komma närmare andra som har samma situation. Det Biståndsbedömda Trygghetsboendet motsvarar detta och efterfrågan finns. Vi sitter just nu i samtal med flera kommuner.

När Magnus Edlund spanar på framtiden ser han hur demografins förändringar kommer att ställa nya krav på både boenden och kommunerna.

– Vi lever längre och de äldre blir fler. Det innebär att fler kommer att behöva plats i vård- och omsorgsboenden. Strukturellt tror jag därför att behovet av olika former av boenden för äldre kommer att öka markant de kommande åren. För att kunna möta den ökade efterfrågan på boenden för äldre krävs stora investeringar från fler än kommunerna själva. Därför kommer det att ske en större förändring av det långsiktiga ägandet generellt sett i landet. Kommunerna kommer att behöva frigöra resurser för att hantera utförandet av vård och omsorg. Och i denna förändring är Stenvalvet en långsiktig partner.

Magnus Edlund tror att vi kommer att bo och leva annorlunda och att vi därför kommer att se andra typer av boende. Han tror på att skapa boenden där man kan känna att livet fortsätter. Som exempel bygger Stenvalvet ett äldreboende ovanpå tunnelbanan i Farsta strand. Här kan anhöriga slinka förbi till och från jobbet eller skolan istället för några få planerade besök per år till ett mer perifert beläget boende. Överhuvudtaget kommer Stenvalvet att bygga mer centralt framöver.

– Människor vill vara med i matchen. En anekdot kring detta är en händelse på ett äldreboende i Malmö. Vi flyttade soptunnorna som stod och skräpade vid entrén och byggde in dem i ett förråd. Då fick vi kritik av de boende. För dem var tömningen av tunnorna en händelse i vardagen. Kanske orkar man inte själv men vill se de som orkar!

För Magnus Edlund är det ett på ett personligt plan viktigt att arbeta inom en verksamhet som har ett högre syfte och där han kan göra skillnad.

– Jag var med från start då för nio år sedan och detta är det roligaste jag har gjort. Det är fantastiskt att få bygga ett bolag som kan ge mervärde och ett fint uppdrag att förvalta pensionskapitalet. Kommunen är satt att förvalta skattemedel, Stenvalvet tar emot en del av detta som hyra och förvaltar det vidare för att återföra en god pension och bidrag till forskning för Sveriges framtid. Ett kretslopp vi är stolta över!

Läs mer om Stenvalvet >