Stockholm växer och E18 som går rakt genom Danderyd är en viktig trafikled för den växande stockholmsregionen. Vägen utgör idag en barriär och störningskälla i stadslandskapet och står för en negativ miljöpåverkan i centrala Danderyd. Trafiken på E18 orsaker bullerstörningar och luftföroreningar bland annat i form av hälsofarliga partiklar.

Vi fick uppdraget att ta fram ”berättelsen” och utveckla strategi och kommunikation som inbjöd till dialog och förankring av det pågående förändringsarbetet, hos kommuninvånare, myndigheter och andra intressenter.

Uppdragsgivare: Danderyds kommun/ Hemma Annonsbyrå
AD: Gaute Hanssen